Bohdanečský rybník (národní přírodní rezervace)

posted in: Blog, Czech-Nature | 0

NPR Bohdanečský rybník je pro mne jednou z nejoblíbenějších lokalita a můžu říci, že je to i lokalita, která vlastně prohloubila můj zájem o birding či birwatching.

Lokalitu Bohdanečského rybníka jsme se naučili navštěvovat poměrně pravidelně a pokud se vyskytneme poblíž, vždy rybníka navštívíme. Pojí se nám k němu i mnoho velmi hezkých vzpomínek, jako například převádění dospělého páru labutí se čtyřmi mladými přes hlavní silnici vedoucí kolem, pozorování čápa černého, pozorování jeřába popelavého a v neposlední řadě zahlédnutí zrzohlávky rudozobé.

Můžu s jistotou říci, že ani do budoucna se nebudeme této lokalitě vyhýbat a budu přinášet další fotografie volně žijících živočichů i odsud.

 

Několik infomací o lokalitě

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník leží ve východních Čechách u města Lázně Bohdaneč. Zvláště chráněné území zde bylo vyhlášeno již roku 1951 tehdejším Ministerstvem školství, věd a umění a mělo statut Státní přírodní rezervace. Předmětem ochrany byly především významná ornitologická lokalita s výskytem řady vzácných druhů (například bahňáků) a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, dále pak slatinné louky a bažinné olšiny, vrbiny a doubravy.

Oblast Bohdanečského rybníka je především ornitologickou lokalitou, jednou z nejvýznamnějších v Pardubickém kraji. Během let 1995 až 2002 zde bylo zaznamenáno 185 druhů ptáků, z toho 78 hnízdících.
Lokalita funguje jako důležité shromaždiště, hnízdiště, tahová zastávka i zimoviště pro mnoho druhů, včetně druhů z přílohy I Směrnice o ptácích, např. bukač velký (Botaurus stellaris) a moták pilich (Circus cyaneus)- zimující, bukáček malý (Ixobrychus minutus) a slavík modráček (Luscinia svecica)-hnízdící, lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).
V rákosinách početně nocují druhy jako špaček obecný (Sturnus vulgaris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a vzácněji konipas luční (Motacilla flava).


V létě se sem slétává až 300 labutí velkých (Cygnus olor), na podzim čírky obecné (Anas crecca), kterých bylo v listopadu roku 2001 při průtahu pozorováno až 975 jedinců, kachny divoké (Anas platyrhynchos), běžně se zde nachází stovky racků chechtavých (Larus ridibundus), desítky racků bělohlavých (Larus cachinnans), volavek popelavých (Ardea cinerea) a bílých (Egretta alba).
Z dalších významných druhů zde hnízdí již zmíněný chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal vodní (Rallus aquaticus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a od roku 2005 také jeřáb popelavý (Grus grus), zaznamenáno bylo i hnízdění potápky černokrké (Podiceps nigricollis)a v minulosti také břehouše černoocasého (Limosa limosa).
Mimořádně byly v rezervaci pozorovány i tyto druhy: kolpík bílý (Platalea leucorodia) zdržující se na lokalitě na přelomu dubna a května 2000, konipas citronový (Motacilla citreola) v dubnu 2000 a rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) v červenci 2001 či rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) v srpnu 2002.

V oblasti ornitologie zde působí Východočeská pobočka České společnosti ornitologické (VČP ČSO) a Patronátní skupina významného ptačího území-Bohdanečský rybník.
V letech 1974–1979 byl na lokalitě proveden ornitologický výzkum, v letech 1998–1999 byl zopakován ve stejných liniích (sčítání vždy 4× v hnízdní sezóně, tj. květen–červen). Porovnáním těchto dvou studií vyšel úbytek denzity z 161,5 párů/10 ha na 69 párů/10 ha. Počet zjištěných druhů se snížil ze 78 na 48.

(Zdroj textu: internet)

Jiří Š.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *